RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA


Responsabilul Tehnic cu Executia este expertul executantului din domeniul constructiilor, care impreuna cu Proiectantul, Dirigintele de santier si restul echipei de ingineri implicati in lucrare, se asigura ca proiectul, legislatia in vigoare si nivelul de calitate solicitat de catre Beneficiar sunt duse la buna sfarsit. Echipa noastra este pregatita sa va ajute pentru orice segment al constructiilor (arhitectura, structura, instalatii electrice, sanitare, HVAC si gaze). Orice investitie se face prin supravegherea de catre Responsabilii Tehnici cu Executia (RTE) autorizati de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. Colegii responsabili tehnici cu executia din Bucuresti si din tara sunt pregatiti sa va ofere sfaturile necesare unei colaborari de succes.

Responsabilul Tehnic cu Executia are urmatoarele obligatii:

 • Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale ale constructiilor este obligatorie pentru orice tip de constructie si se efectueaza de catre executant printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu cu responsabili tehnici cu executia autorizati.
 • Verificarea calitatii lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente pentru care se emit, in conditiile legii, autorizatii de construire sau desfiintare, este obligatorie si se efectueaza de executant prin responsabili tehnici cu executia autorizati.
 • sa permita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
 • sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;
 • sa puna la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;
 • sa intocmeasca si sa tina la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului din anexa nr. 6;
 • sa se supuna procedurii de supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;
 •  sa se supuna prevederilor legale privind perfectionarea profesionala continua a specialistilor in constructii, pentru domeniile pentru care este autorizat;
 • sa mentina, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei, conditiile care au stat la baza autorizarii in ceea ce priveste detinerea unei legitimatii valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisa de autoritatea de reglementare in domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabili tehnici cu executie in subdomeniile 6.1 Instalatii electrice, 6.3 Instalatii gaze naturale combustibile, 8.1 Retele electrice si 8.4 Retele de gaze naturale combustibile.
 • Intocmeste rapoartele de neconformitate;
 • Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procesele verbale de receptie calitativa, impreuna cu constructorul;
 • Participa la verificarea lucrarilor in fazele determinante, verifica si semneaza proceselor verbale de lucrari ascunse. La receptia in fazele determinante, dupa caz, trebuie convocat si reprezentantul Inspectoratului de Stat din teritoriu, conform programului avizat de catre acesta. Convocarea se face de catre executant;
 • Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate;
 • La solicitarea sa, constructorul va asigura, la cerere: manopera, instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de constructor, daca acest lucru este prevazut in contract, in caz contrar cheltuielile fiind suportate de catre investitor;
 • Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale, din import, sau fara declaratie de conformitate a calitatii;
 • Urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrari corespunzatoare din punct de vedere calitativ (activitate ce se poate stipula prin act aditional la acest contract);
 • Cere executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat M.L.P.A.T.;
 • Transmite proiectantului pentru solutionare, sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei;
 • Verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale. Avizeaza dispozitiile de santier emise de proiectant. Urmareste respectarea intocmai, de catre executant, a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
 • Urmareste rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie precum si intocmirea documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie, (in urma altei intelegeri) pana la receptia finala;
 • Preda investitorului ( prin dirigintele de santier), Documentatia Tehnica a Constructiei impreuna cu Cartea Tehnica a Constructiei, respectiv Cap. B – DOCUMENTATIA PRIVIND EXECUTIA.
RESPONSABIL-TEHNIC-CU-EXECUTIA-img1
RESPONSABIL-TEHNIC-CU-EXECUTIA-img2
RESPONSABIL-TEHNIC-CU-EXECUTIA-img3
RESPONSABIL-TEHNIC-CU-EXECUTIA-img4