DIRIGINTE DE SANTIER


Dirigintele de santier este reprezentantul Beneficiarului in santier, care impreuna cu Proiectantul si Responsabilul Tehnic cu Executia si restul echipei de ingineri implicati in lucrare, se asigura ca proiectul, legislatia in vigoare si nivelul de calitate solicitat de catre Beneficiar sunt respectate. Specialistii nostri pregatiti sa va ofere sfaturi pentru orice domeniu al constructiilor (arhitectura, structura, instalatii electrice, sanitare, HVAC si gaze). Orice investitie se face prin supravegherea de catre Dirigintii de santier autorizati de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).

Dirigintele de santier, are urmatoarele obligatii conform legislatiei in vigoare:

 • verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
 • verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei si a proiectului;
 • preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;
 • participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
 • predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;
 • studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si a procedurilor prevazute pentru realizarea constructiilor;
 • verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 • verificarea existentei programului de faze determinante vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C.;
 • verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
 • verificarea existentei si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
 • verificarea existentei documentelor cu privire la calitatea produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
 • interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru produse, procedee si echipamente noi);
 • urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
 • verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;
 • interzicerea de lucrari de catre personal necalificat;
 • participarea la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;
 • efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc;
 • interzicerea utilizarii de produse, procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic;
 • asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
 • transmiterea catre proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizarilor sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
 • informarea operativa a investitorului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea dispunerii de masuri;
 • urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de catre proiectant si de catre organele abilitate;
 • preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea Cartii Tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute in normele legale;
 • urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului, detinatorului acestuia;
 • asigurarea secretariatului receptiei la terminarea lucrarilor si intocmirea actelor de receptie;
 • urmarirea solutionarilor obiectiilor cuprinse in anexele procesului-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor si a indeplinirii recomandarilor comisiei de receptie;
 • predarea catre investitor a actelor de receptie si a Cartii Tehnice a constructiei, dupa efectuarea receptiei finale;
 • punerea la dispozitia beneficiarului, de buna voie si in mod proactiv, a tuturor informatiilor pe care le detine din experienta sau a altor persoane si care pot aduce un folos real beneficiarului;
DIRIGINTE-DE-SANTIER-img1
DIRIGINTE-DE-SANTIER-img2
DIRIGINTE-DE-SANTIER-img3